Zostań myśliwym

1. Wniosek o staż

Wniosek o staż należy uzupełnić o „List motywacyjny” opisujący nasze zainteresowanie łowiectwem i przyrodą. Można już w wniosku określić opiekuna, lecz nie jest to obowiązkowe. Kandydat którego wniosek jest rozpatrzony pozytywnie jest rejestrowany w PZŁ i otrzymuje zieloną „Książeczkę Stażysty”.

Wniosek o przyjęcie na staż.

2. Staż

Staż trwa 12 miesięcy w czasie których kandydat poznaje wszelkie aspekty łowiectwa oraz integrujemy się z członkami koła, bierzemy czynny udział w działalności koła, budowie urządzeń łowieckich, dokarmianiu zwierzyny, polowaniach w charakterze naganiacza lub obserwatora.

3. Szkolenie na kandydatów na członków PZŁ

Kandydat odbywa szkolenie w terminie określonym przez Zarząd Okręgowy na którym zdobywa on na nim wiedzę praktyczną i teoretyczną z łowiectwa.

4. Egzaminy dla kandydatów na członków PZŁ

Egzamin składa się z 3 części: egzaminu pisemnego, egzaminu ustnego i egzaminu strzeleckiego.

5. Przyjęcie kandydata na członka PZŁ

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich części egzaminu osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe Zarządowi Okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania. Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy Zarząd Okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

6. Wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej

Będąc już członkiem Polskiego Związku Łowieckiego należy udać się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, gdzie składamy podanie oraz inne wymagane dokumenty, ubiegając się o wydanie pozwolenia na posiadanie myśliwskiej broni palnej. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzorów podań należy szukać na stronach internetowych właściwych Komend Wojewódzkich Policji.